Statut

STATUT
Stowarzyszenia
Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
 
 
Rozdział I. Nazwa Stowarzyszenia.
 
 
§  1
 
 
Na podstawie Ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia1989 roku  (Dz. U .z 2001r. Nr 79, poz.855 z póz. zm.) tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, które posiada osobowość prawną (dalej zwane „Stowarzyszeniem”).
 
 
Rozdział II. Teren działania i siedziba.
 
 
§  2
 
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i kraje europejskie a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olesno.
 
 
Rozdział III. Cele i sposoby ich realizacji.
 
 
§  3
 
 
Celem Stowarzyszenia jest:
 
1) Podejmowanie wspólnych działań marketingowych dla  promocji znaku towarowego Klastra i oznakowanych nim produktów;
 
2) Udział w tworzeniu sieci współpracy pozwalającej na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw członków Klastra;
 
3) Zawiązywanie, rozszerzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych przy udziale instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych.
 
 
§  4
 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe  poprzez:
 
1) Prowadzenie certyfikacji produktów zgodnie z przyjętym Regulaminem;
 
2) Monitorowaniu jakości certyfikowanych produktów;
 
3) Organizowanie akcji promocyjnych;
 
4) Udział w branżowych wystawach i targach;
 
5) Spotkania dyskusyjne, wymianę doświadczeń i wyjazdy studyjne;
 
6) Prowadzenie działalności gospodarczej.
 
 
 
§  5
 
 
Stowarzyszenie dochody ze swojej działalności przeznacza na realizację celów   statutowych.
 
 
§  6
 
 
1. Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
2. Stowarzyszenie może współpracować i nawiązywać kontakty z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, których działalność będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia.
 
 
§  7
 
 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 
 
§  8
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 
1) Członków zwyczajnych,
 
2) Członków wspierających,
 
3) Członków honorowych.
 
 
§  9
 
 
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, deklarująca gotowość do realizacji celów statutowych.
 
2. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej na właściwym formularzu, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od jej złożenia i przyjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 
 
§  10
 
 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda instytucja i organizacja lub osoba prawna krajowa i zagraniczna.
 
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż cztery tygodnie od jej złożenia i przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 
3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
 
§  11
 
 
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 
3. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
4. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
 
 
§  12
 
 
Członek zwyczajny ma prawo:
 
1) Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze);
 
2) Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 
3) Zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała;
 
4) Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
 
5) Współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczeniew podejmowaniu stosownych uchwał i występowaniu z inicjatywą uchwałodawczą.
 
 
§  13
 
 
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 
 
1) Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów;
 
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 
3) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 
 
§  14
 
 
Członkostwo ustaje w wyniku:
 
1) Rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu na piśmie;
 
2) Wykluczenia przez Zarząd na mocy Uchwały z powodu nie wywiązania się z obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty uzyskania pisemnej decyzji o wykluczeniu;
 
3) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
 
 
Rozdział V. Władze Stowarzyszenia.
 
 
§ 15
 
Władzami Stowarzyszenia są:
 
a) Walne Zgromadzenie,
 
b) Zarząd Stowarzyszenia,
 
c) Komisja Rewizyjna.
 
 
§ 16
 
 
1. Walne Zgromadzenie członków odbywa się raz w roku, nie później niż w pierwszym półroczu, a co czwarty rok jest zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.
 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
 
a) w pierwszym terminie- co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 
b) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin- bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd  Stowarzyszenia, lub przez Komisję Rewizyjną na życzenie, co najmniej 5 członków.
 
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
a) zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 
b) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych ich członków, a także uzupełnienie ich składu,
 
c) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia,
 
d) uchwalenie programu działania na najbliższy rok,
 
e) uchwalenie preliminarza budżetowego,
 
f) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 
g) określanie ilości członków Zarządu Stowarzyszenia,
 
h) udzielenie absolutorium Zarządowi,
 
i) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i  zbycia majątku Stowarzyszenia,
 
j) rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu przewidzianych Statutem,
 
k) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku.
 
 
§ 17
 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 osób. Kadencja trwa 4 lata
 
2. Zarząd wybierany jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może odbyć się na wniosek członka Stowarzyszenia, przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.
 
3. W ciągu tygodnia od wyborów Zarząd konstytuuje się wybierając prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
 
4. Do kompetencji Zarządu należy:
 
a) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o ich wykluczeniu lub skreśleniu,
 
b) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 
c) zwykły zarząd majątkiem,
 
d) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
 
e) przedstawienie preliminarza budżetowego na Walnym Zgromadzeniu,
 
d) dla wykonywania bieżącej działalności Zarząd może powołać Menadżera Klastra udzielając mu stosownych pełnomocnictw.
 
5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa.
 
 
§  18
 
 
1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób, wybierana jest w jawnym głosowaniu na 4 lata.
 
2. W ciągu tygodnia od wyborów Komisja konstytuuje się wybierając Przewodniczącego.
 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
a) kontrolowanie działalności merytorycznej i formalnej Zarządu,
 
b) wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie,
 
c) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym ma obowiązek powiadomić wszystkich członków na tydzień przed terminem.
 
4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia nie podlegającym mu   w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 
 
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia.
 
 
§  19
 
 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, opłat, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 
2. Stowarzyszenie może posiadać majątek własny ruchomy i nieruchomy, nabywać go i obciążać zobowiązaniami. Majątkiem dysponuje Zarząd.
 
 
§  20
 
 
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału.
 
2. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
§  21
 
 
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa.
 
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub zastępcy prezesa Zarządu lub Pełnomocnika.
 
 
§ 22
 
 
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje, które mogą prowadzić działalność gospodarczą.
 
 
Rozdział VII. Postanowienia końcowe.
 
 
§  23
 
 
1. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta tylko na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym przypadku w głosowaniu wymagana jest większość 3/4 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy niezdolności podjęcia uchwały, na drugim zwołanym w tym celu – nie później niż po 7 dniach – Walnym Zgromadzeniu wystarcza zwykła większość obecnych członków.
 
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać postanowienie o sposobie likwidacji majątku oraz wskazać osoby powołane na likwidatorów Stowarzyszenia.
 
 
§  24
 
 
W sprawach, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z póz. zm.) oraz przepisy ogólne prawa cywilnego.