Uchwała 7/2013

Uchwała 7/2013
 
o przyjęciu zmian statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycieli w dniu 28.08.2013r. w Oleśnie postanawiają przyjąć zmiany do statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” przyjętego w dniu 26.06.2013r. w sposób następujący:
 
1.      w § 10 dodać pkt.3 o treści: Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
2.  w §  10 dodać pkt.4 o treści: Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
3.   w § 11 dodać pkt.3 o treści: Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
4.      w § 11 dodać pkt.4 o treści: Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich
 
5.  w § 17 dodać pkt.5 o treści: Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa.
 
6.    w § 18 dodać pkt.5 o treści: Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 
Jednocześnie uczestnicy spotkania postanawiają zaakceptować i przyjąć tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Dworcowej 20 uwzględniający przyjęte zmiany (tekst jednolity statutu po zmianach  ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).
 
                                                                                         
 
 Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                        Norbert Hober
 
 Protokolant
 
 Katarzyna Czarnecka